Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ten dokument, zwany dalej „Polityką Prywatności” opisuje zasady przetwarzania danych osobowych, w szczególności gromadzenia, przechowywania oraz wykorzystywania danych osobowych użytkowników portalu https://bidcar.pl, zwanych dalej „Użytkownikami”. Polityka Prywatności obejmuje swoim zakresem dane przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika. Wszelkie wyrażenia użyte w Polityce Prywatności mają znaczenie tożsame do ustalonego w treści Regulaminu Bidcar.pl o ile nie określono ich odmiennego znaczenia w niniejszym dokumencie.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Bidcar Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, przy ul. Lipowej 2, 55-300 Środa Śląska, spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy pod numerem KRS 0000811076, posiadająca NIP: 9131628784, REGON: 384747655 o kapitale zakładowym w wysokości 30.000,00 zł, zwana dalej „Administratorem”.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących w tym zakresie praw możesz się kontaktować się z nami drogą mailową na adres: [email protected].

Jako Administrator przestrzegamy zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, odpowiednio zabezpieczając dane osobowe Użytkowników przed niezgodnym z prawem dostępem do tych danych przez osoby trzecie. W szczególności podejmujemy następujące działania zapewniające bezpieczeństwo Twoich danych: szyfrowanie danych, archiwizacja danych, zapewnienie poufności, integralności, dostępności oraz odporności systemów i usług przetwarzania, jak również dokonywanie oceny środków zabezpieczających te dane.

Dane osobowe Użytkownika: Indywidulnego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, strefa czasowa, PESEL) oraz Firmowego (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu, strefa czasowa, NIP) będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z funkcji Portalu polegających na świadczeniu usług kojarzenia stron transakcji sprzedaży pojazdów, sporządzanie wycen pojazdów i organizowanie aukcji ich dotyczących. Ponadto dane te będą wykorzystywane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, w celach archiwalnych, analitycznych, księgowych, a także w celu oferowania Użytkownikom przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) w przypadku wyrażenia przez nich zgody na takie działanie. W przypadku, gdy wyrazisz chęć korzystania z oferty naszych partnerów, dane te będą wykorzystywane w celu oferowania Ci przez te podmioty produktów lub usług.

Dane w wymienionych powyżej celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, a zatem, gdy: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom zainteresowanym kupnem Twojego Pojazdu, które uzyskały Przybicie i opłaciły Prowizję oraz osobom, które sprzedają Pojazd, który wylicytowałeś jeśli uzyskasz przybicie i opłacisz Prowizję. Jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

W związku ze świadczeniem przez instytucje bankowe i płatnicze usług udostępniania infrastruktury służącej do obsługi płatności przez Internet, obsługi i rozliczania płatności internetowych dokonywanych przez Użytkowników na rzecz Administratora przy użyciu instrumentów płatniczych oraz w celu weryfikacji należytego wykonania umów zawartych z Administratorem, dane osobowe Użytkowników przekazywane są następujących instytucjom: Alior Bank S.A. oraz PayU S.A. Podstawą do takiego działania jest art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przekazanie Twoich danych naszym partnerom, przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w celu marketingu produktów lub usług partnerów biznesowych Bidcar Sp. z o.o. odbywa wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie działanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO).

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie tego, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak również uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach tych odbiorców, planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Ponadto jesteś uprawniony do otrzymania od nas kopii przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania (poprawiania) Twoich danych (art. 16 RODO).

Masz prawo od sprostowania Twoich danych osobowych, jeśli uznasz, że są one nieprawidłowe oraz do uzupełnienia Twoich danych w przypadku, gdy są niekompletne. Najłatwiej zrobić to logując się na swoje konto i wybierając odpowiednią opcję na profilu Użytkownika.

Prawo usunięcia danych (art. 17 RODO).

Możesz żądać usunięcia przez nas Twoich danych osobowych w przypadku, gdy:

§  dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; w takim przypadku może okazać się, że nie będziesz już miał możliwości korzystać z Twojego Konta, co spowoduje jego usunięcie,

§  cofniesz zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; może to spowodować, że niektóre funkcje Portalu lub świadczone przez nas usługi nie będą dla Ciebie dostępne,

§  wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; sprzeciw musi zostać uznany za zasadny w świetle RODO,

§  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; w niektórych przypadkach możemy wymagać, aby stan ten został ustalony na podstawie odpowiedniego orzeczenia lub decyzji organu.

Pomimo zgłoszonego przez Ciebie żądania usunięcia Twoich danych osobowych, możemy przechowywać niektóre dane osobowe niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, jak również w zakresie przewidzianym przez stosowne przepisy prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).

Przysługuje Ci uprawnienie do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Z uprawnienia tego możesz skorzystać, gdy:

§  kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,

§  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, przy czym sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

§  nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są nam one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

§  wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy powoływane przez nas prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw zgłaszającego sprzeciw,

§  w przypadkach określonych w RODO ograniczenie to może jednak nie nastąpić (np. gdy dane są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):

W przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy, jak również gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo otrzymać dane, które Ciebie dotyczą w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz również przesłać te dane innemu administratorowi.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych stanowią cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub interesów osoby trzeciej, jesteś uprawniony do złożenia sprzeciwu w dowolnym momencie z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku złożenia przez Ciebie sprzeciwu dokonujemy analizy przedstawionej przez Ciebie szczególnej sytuacji w kontekście prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienie nie przysługuje jeśli przetwarzanie danych wynika z konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku Polski będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdym momencie możesz cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie dokonane na jej podstawie, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

Użytkownik udostępnia wszelkie dane świadomie i dobrowolnie. Brak przekazania danych niezbędnych do identyfikacji Użytkownika uniemożliwia świadczenie usług w postaci kojarzenia stron transakcji sprzedaży pojazdów, sporządzanie wycen pojazdów i organizowanie aukcji ich dotyczących i wszelkich innych czynności będących podstawą funkcjonowania Portalu.

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć następujące kategorie podmiotów:

§  upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;

§  dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy świadczenia usług funkcji Portalu oraz zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności podmioty świadczące usługi marketingowe i IT, dostawcy usług księgowych, doradczych i prawnych oraz ich upoważnieni pracownicy i współpracownicy).

Administrator nie będzie zezwalać na przekazywanie danych osobowych przekazanych przez Użytkownika poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani przekazywać dane w taki sposób, chyba że podejmie środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie tych danych jest zgodne z przepisami. Środki te mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych lub odbiorcy w Stanach Zjednoczonych, który certyfikował zgodność z programem Tarczy Prywatności UE-USA.

Administrator korzysta również z usług podmiotów, dzięki którym weryfikuje między innymi jak Użytkownicy korzystają z Portalu oraz bada sposób, w jaki Użytkownicy trafili na Portal. Analiza jest podejmowana w sposób zautomatyzowany na zasadach oferowanych przez dostawców danych usług. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez Administratora preferencji Użytkowników w celu dostosowania tworzonych przez Administratora treści, ofert lub komunikatów do tych preferencji. Administrator może kierować do Użytkowników dedykowane i spersonalizowane materiały reklamowe.

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres posiadania Konta w Portalu bądź kierowania do Ciebie informacji i treści handlowych, a po cofnięciu zgody do otrzymywania takich informacji do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie mogą zostać skierowane wobec Administratora lub jakie może podnosić Administrator. Twoich danych nie będziemy zatem przetwarzać dłużej niż 6 lat od usunięcia Konta (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym usunąłeś konto). Dane osobowe przetwarzane w celach objętych zgodą będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody, a po jej cofnięciu do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie mogą zostać skierowane wobec Administratora lub jakie może podnosić Administrator.

WIADOMOŚCI

Portal ma prawo do wysyłania informacji handlowych osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na ich otrzymywanie.

Pod pojęciem informacji handlowych rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do Portalu (np. zmiany, wewnętrzne promocje), mające charakter niekomercyjny lub komercyjny, a które dotyczą naszych produktów i usług.

Podejmujemy starania, aby informacje handlowe kierowane do Użytkowników były dla niego interesujące. Dbamy również o to, aby objętość tych informacji była możliwie ograniczona, zaś same wiadomości wysyłane sporadycznie.

COOKIES

Portal wykorzystuje technologię cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika w chwili, gdy ten je przegląda. Wykorzystywane przez nas pliki cookies służą do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu, a także umożliwiają analizowanie sposobu korzystania z Portalu. Dzięki plikom cookies możemy zapewnić Użytkownikom łatwiejsze poruszanie się po Portalu, a także prowadzić spersonalizowane kampanie reklamowe. Więcej informacji o tym jak używamy plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies