Regulamin Bidcar

Regulamin portalu Bidcar.pl

 

Drogi Użytkowniku!

Oto Regulamin Bidcar.pl, który obowiązuje od 13.03.2023 r. i reguluje zasady korzystania z naszego portalu. Zachęcamy Cię do zapoznania się z jego zapisami.

Rozdział 1. DEFINICJE

Terminy użyte przez nas w tym dokumencie oznaczają:

Aukcja – procedura mająca na celu wyłonienie Oferenta, który będzie uprawniony do zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży Pojazdu, którego dotyczy Aukcja. Aukcja zorganizowana jest w formie licytacji (konkursu ofert), polegającej na składaniu przez Oferentów drogą elektroniczną indywidualnych Ofert dotyczących Pojazdu, będącego przedmiotem Aukcji. Do Aukcji nie mają zastosowania  art. 70(1)-70(6) Kodeksu cywilnego.

Bidcar – My, czyli Bidcar Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, przy ul. Lipowej 2, 55-300 Środa Śląska, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000811076, NIP: 9131628784, Regon: 384747655, o kapitale zakładowym: 30.000 zł.

Bidcar.pl/Portal – prowadzona przez Bidcar platforma internetowa znajdująca się w domenie https://bidcar.pl lub jej subdomenach, za pośrednictwem których Bidcar świadczy usługi drogą elektroniczną.

Cena Wywoławcza – kwota, od której rozpoczyna się Aukcja Pojazdu, a więc najniższa możliwa cena, jaką można zaoferować za Pojazd. Cena Wywoławcza wyrażona jest w złotówkach i nie może być mniejsza niż 60% i nie większa niż 90% wartości Pojazdu określonej w Wycenie.

Dział Obsługi Klienta – zespół pracowników Bidcar służących Ci pomocą w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących korzystania z Portalu oraz przebiegu transakcji kupna-sprzedaży.

Dzień – dzień kalendarzowy.

Gwarancja Przybicia – w przypadku Aukcji oznaczonych tym symbolem udzielenie Przybicia przez Sprzedającego następuje automatycznie w przypadku osiągnięcia w ramach Aukcji co najmniej Ceny Wywoławczej (złożenia przez Oferenta Oferty co najmniej równej Cenie Wywoławczej).

Konto – zbiór zasobów, ustawień i funkcji prowadzonych przez Portal dla Użytkownika, zawierający dane Użytkownika.

Konto Indywidualne – Konto Użytkownika korzystającego z Portalu wyłącznie w celach niezwiązanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Konto Indywidualne może być założone wyłącznie przez osoby fizyczne.

Konto Firmowe – Konto Użytkownika korzystającego z Portalu w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą oraz na jej potrzeby.

Konsument – osoba fizyczna, która:

a.       dokonuje czynności prawnej z Bidcar niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

b.      zawiera z Bidcar umowę o świadczenie usług bezpośrednio związanych z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kupujący – Oferent, który uzyskał Przybicie, zapłacił Prowizję i uzyskał dane Sprzedającego.

Oferent – Użytkownik, który złożył Ofertę nabycia Pojazdu w ramach Aukcji.

Oferta – propozycja zawarcia umowy nabycia Pojazdu na warunkach wynikających z Aukcji i Regulaminu, zawierająca m.in. cenę Pojazdu będącego przedmiotem Aukcji, składana za pośrednictwem Portalu. Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, ani oferty złożonej w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) Kodeksu cywilnego.

Strona Aukcji – niestanowiąca oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, ani oferty złożonej w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) Kodeksu cywilnego, informacja o chęci sprzedaży Pojazdu na warunkach ustalonych w toku Aukcji, zawierająca opis i podstawowe informacje o Pojeździe oraz fotografie Pojazdu.

Pojazd – dowolny pojazd silnikowy lub przyczepa w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 988), które mogą być przedmiotem Aukcji na Bidcar.pl. Bidcar może dopuścić do sprzedaży za pośrednictwem Portalu jedynie określone kategorie Pojazdów. Kategorie Pojazdów dopuszczone do sprzedaży wskazane są w formularzach służących do zgłoszenia Pojazdu do sprzedaży. Bidcar.pl może modyfikować zakres funkcji Portalu w zależności od kategorii, wieku lub stanu Pojazdów.

Postąpienie – kwota, o którą zostaje przebita Oferta kupna w ramach Aukcji. Minimalna kwota postąpienia na Bidcar.pl wynosi 100 zł.

Prowizja – opłata należna Bidcar uiszczana przez Oferenta, którego Oferta została wybrana za pośrednictwem Aukcji, z tytułu organizacji i przeprowadzenia Aukcji oraz pośrednictwa w kojarzeniu stron transakcji sprzedaży Pojazdu. Informacja o konieczności opłacenia Prowizji oraz sposobie jej wyliczenia znajduje się na Stronie Aukcji. Wysokość Prowizji Użytkownik może obliczyć za pomocą kalkulatora Prowizji znajdującego się na Stronie Aukcji. Opłacenie Prowizji warunkuje przekazanie Oferentowi danych Sprzedającego umożliwiających zawarcie umowy sprzedaży Pojazdu. Prowizja jest należna Bidcar również w przypadku, w którym, pomimo przekazania Oferentowi danych Sprzedającego, nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży Pojazdu.

Przybicie – oświadczenie Sprzedającego o wyrażeniu chęci zawarcia umowy z Oferentem, którego Oferta wygrała Aukcję. Przybicie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, ani oferty złożonej w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) Kodeksu cywilnego, dlatego dla finalizacji transakcji konieczne jest zawarcie przez strony umowy sprzedaży Pojazdu w formie przewidzianej przez prawo.

Raport – dokument elektroniczny sporządzony przez Rzeczoznawcę, zawierający opis Pojazdu oraz fotografie odwzorowujące jego stan, stanowiący podstawę do sporządzenia Wyceny. Co do zasady Raport sporządzany jest na bieżąco w trakcie dokonywania oględzin Pojazdu.

Regulamin – niniejszy „Regulamin portalu Bidcar.pl”. Określa zasady świadczenia przez Bidcar usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, zasady organizacji i udziału w Aukcjach, w tym trybu ustalania warunków nabycia Pojazdów oferowanych na Portalu oraz procedurę postępowania reklamacyjnego. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom za pośrednictwem Portalu nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego odtworzenie, pobranie oraz utrwalenie (zapisanie).

Rzeczoznawca – niezależna od Bidcar osoba działająca w imieniu zewnętrznego podmiotu zawodowo zajmującego się sporządzaniem wycen i opisami stanu faktycznego Pojazdów, kontaktująca się z Użytkownikiem w celu dokonania oględzin Pojazdu oraz sporządzenia Raportu i Wyceny.

Sprzedający – Użytkownik podejmujący działania mające na celu sprzedaż Pojazdu lub zbywający Pojazd.

Tabela Opłat i Prowizji – dokument stanowiący załącznik do Regulaminu, który określa wysokość poszczególnych opłat i prowizji z tytułu korzystania z Portalu.

Użytkownik – Ty, czyli pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w wyniku rejestracji uzyskała dostęp do usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu na zasadach określonych w Regulaminie. Możesz występować w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a mających zdolność prawną, jeśli jesteś ich przedstawicielem umocowanym do ich reprezentowania.

Użytkownik Indywidualny – Użytkownik posiadający Konto Indywidualne.

Użytkownik Firmowy – Użytkownik posiadający Konto Firmowe.

Wycena – Raport zawierający wartość Pojazdu określoną przez Rzeczoznawcę na podstawie baz danych programu EUROTAX.

Eurotax – Europejski system do szacowania cen samochodów używanych, identyfikacji pojazdów i określania ich szczegółowej specyfikacji. Bidcar korzysta z baz danych eurotax. Są one oparte o notowania zakupu i sprzedaży samochodów osobowych i terenowych do 24 lat wstecz oraz dostawczych, motocykli, samochodów ciężarowych i autobusów do 12 lat wstecz. Dane aktualizowane są co miesiąc na podstawie systematycznych obserwacji rynku sprzedaży aut używanych. Baza daje możliwość dokonywania wyceny wyposażenia pojazdów oraz korekt w tym instalacji gazowej oraz korekty związane z warunkami eksploatacji pojazdu, które wpływają na stan techniczny pojazdu oraz sytuacji regionalnej. Baza danych Eurotax należy do Autovista Group, z polskim przedstawicielstwem Autovista Polska Sp. z o.o.

Rozdział 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.       Niniejszy „Regulamin portalu Bidcar.pl” określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Bidcar Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników, polegające na ustalaniu warunków transakcji sprzedaży Pojazdów oraz łączeniu sprzedawców i nabywców Pojazdów za pośrednictwem portalu https://bidcar.pl/.

2.      Podstawowym warunkiem korzystania z Portalu jest używanie urządzenia elektronicznego posiadającego dostęp do Internetu, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (koniecznie z włączoną obsługą skryptów JavaScript):

a.      Chrome w wersji 16 lub nowszej,

b.      Firefox w wersji 11 lub nowszej.

3.      Używanie innych przeglądarek niż wskazane powyżej może powodować nieprawidłowe działanie Bidcar.pl lub problemy w korzystaniu z Portalu.

4.      Urządzenie elektroniczne, za pomocą którego korzystasz z Portalu, winno być wyposażone w legalne i zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe oraz w oprogramowanie zabezpieczające Twoje sieci i systemy przed intruzami (np. firewall).

5.      Bidcar ma prawo zawiesić lub czasowo ograniczyć możliwość korzystania z Portalu lub jego części, w szczególności z powodu awarii, przerw technicznych lub innych przyczyn, w tym mających charakter niezależny od Bidcar, na czas niezbędny do usunięcia ww. nieprawidłowości.

6.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych za pośrednictwem Portalu, Bidcar podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych przesyłanych przez Internet. Korespondencja podlega ochronie antywirusowej i jest kierowana wyłącznie do określonego Użytkownika.

Rozdział 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

1.       Przed przystąpieniem do rejestracji jesteś zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Rejestrując się na Portalu oświadczasz, że akceptujesz postanowienia Regulaminu bez zastrzeżeń.

2.      Możesz zostać Użytkownikiem Portalu wyłącznie jeśli ukończyłeś 18 lat i posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych, działasz w imieniu własnym lub osoby trzeciej, reprezentujesz osobę prawną (np. spółkę z o. o.) lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a mającą zdolność prawną (np. spółkę jawną).

3.      Jeśli działasz w imieniu podmiotu trzeciego, rejestrując się w Portalu oświadczasz, że posiadasz uprawnienie do działania w imieniu reprezentowanego przez siebie podmiotu. Pamiętaj, że Rzeczoznawca jest uprawniony do weryfikacji Twoich uprawnień w trakcie dokonywania oględzin Pojazdu.

4.      Bidcar zastrzega sobie prawo do żądania przesłania dokumentów potwierdzających uprawnienie Użytkownika do działania w imieniu podmiotu trzeciego również po zarejestrowaniu Konta. Informacje w tym zakresie otrzymasz drogą mailową na adres podany w trakcie rejestracji. Do czasu przedstawienia przez Ciebie żądanych dokumentów oraz ich weryfikacji, Bidcar ma prawo zablokować możliwość wystawiania przez Ciebie Pojazdów do sprzedaży jak i zakupu Pojazdów za pośrednictwem  Portalu.

5.      Rejestracja na Portalu jest darmowa i polega na przesłaniu formularza elektronicznego zawierającego podstawowe informacje.

6.      W celu rejestracji wstępnej Konta Indywidualnego potrzebujemy podania przez Ciebie następujących danych:

a.      Adres e-mail,

b.      Hasło,

c.      Numer telefonu.

d.      Strefa czasowa.

7.      W celu rejestracji wstępnej Konta Firmowego potrzebujemy podania przez Ciebie następujących danych:

a.      Adres e-mail,

b.      NIP,

c.      Hasło,

d.      Strefa czasowa.

8.      Po dokonaniu rejestracji wstępnej musisz dokonać aktywacji Konta za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym.

9.      W wyniku aktywacji Konta zawierasz z Bidcar, w imieniu własnym lub w imieniu osoby albo podmiotu, który reprezentujesz, umowę o świadczenie przez Bidcar usług za pośrednictwem Portalu na zasadach określonych w Regulaminie.

10.   W celu uzyskania pełnego dostępu do funkcji Bidcar.pl po aktywacji Konta musisz uzupełnić swoje dane w zakładce „Moje konto”, w zakresie wymaganym w zamieszczonym tam formularzu.

11.    Pamiętaj, aby na bieżąco aktualizować zamieszczone przez Ciebie dane w zakładce “Moje konto”, w szczególności Twoje dane kontaktowe.

12.   Dokonując rejestracji podajesz adres e-mail oraz hasło o sile zgodnej z sugerowaną przez Portal podczas rejestracji. Bidcar zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji Konta lub jego zablokowania w przypadku, gdy nie będzie on spełniał powyższego warunku. Pamiętaj, że jesteś zobowiązany do cyklicznej zmiany hasła, nie rzadziej niż raz na 30 dni.

13.   Mamy również możliwość zażądania od Ciebie dodatkowych dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość w związku z wątpliwościami w tym zakresie lub w celu realizacji nałożonych na nas obowiązków prawnych.

14.   Możesz zarejestrować wyłącznie jedno Konto Indywidualne. Każdy podmiot może posiadać wyłącznie jedno Konto Firmowe.

15.   Dbamy o bezpieczeństwo naszych Użytkowników oraz transparentność transakcji. Dlatego za niedopuszczalne uznajemy następujące zachowania Użytkowników:

a.      podjęcie przez Użytkownika działań wpływających negatywnie na działanie Portalu, w tym powodujących zakłócenia jego funkcjonowania lub stanowiących zagrożenie dla jego bezpieczeństwa,

b.      powzięcie uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub dokumentach przedłożonych przez Użytkownika,

c.      zakłócenie konkurencyjnego przebiegu Aukcji,

d.      bezpodstawne niewywiązanie się z Oferty złożonej za pośrednictwem Aukcji przez Oferenta, który wygrał Aukcję,

e.      zawieszenie lub zaprzestanie prowadzenia działalności przez Użytkownika lub utraty przez niego przymiotu przedsiębiorcy (w przypadku Użytkowników Firmowych),

f.       uczestniczenie przez Sprzedającego lub jego osoby bliskie albo inne podmioty, na których działania i zaniechania Sprzedający posiada bezpośredni lub pośredni wpływ, w Aukcjach dotyczących wystawionych przez niego Pojazdów,

g.      uczestniczenie w danej Aukcji przez Użytkownika przy użyciu więcej niż jednego Konta,

h.      jeśli po zgłoszeniu Pojazdu do sprzedaży (przesłaniu formularza) Sprzedający prowadzi równoległy proces sprzedaży tego Pojazdu (np. w Otomoto.pl, OLX, Allegro.pl itp.) na innych portalach ogłoszeniowych bądź w innych kanałach sprzedaży,

i.        dokonanie rejestracji kolejnego Konta przez Użytkownika w celu uniknięcia obowiązku uiszczenia opłat na rzecz Bidcar.

16.   Bidcar ma prawo do zablokowania Twojego Konta lub czasowego ograniczenia niektórych jego funkcji ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

a.      dopuszczenia się przez Ciebie zachowań określonych w ust. 15 lub naruszenia Regulaminu w innym zakresie,

b.      powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby korzystającej z Konta, bezpieczeństwa Konta lub operacji przeprowadzanych z jego użyciem,

c.      jeśli odmówisz udzielenia Przybicia w trzech następujących po sobie Aukcjach,

d.      w przypadku zalegania przez Ciebie z należnościami na rzecz Bidcar,

e.      jeśli bierzesz udział w Aukcji w celu innym niż zakup lub sprzedaż Pojazdu,

f.       uzyskania przez Bidcar informacji o bezpodstawnym unikaniu zawierania transakcji sprzedaży Pojazdów przez Użytkownika czy powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności Użytkownika lub działania w sposób niezgodny z przepisami prawa,

g.      podejmowania przez Ciebie działań mogących skutkować naruszeniem bezpieczeństwa działania Bidcar.pl lub prawidłowości funkcjonowania Portalu.

17.   Przed zablokowaniem Konta lub czasowym ograniczeniem jego funkcji możemy udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia o naruszeniu Regulaminu, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

18.   W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu mamy również możliwość wstrzymać proces sprzedaży Pojazdu (sporządzanie Raportu, Wyceny lub publikację Strony Aukcji) do czasu wyjaśnienia sprawy, odmówić publikacji Strony Aukcji lub zakończyć Aukcję przed czasem lub zablokować możliwość kupna Pojazdu.

19.   Pamiętaj, że masz możliwość odstąpić od umowy o świadczenie usług korzystania z Portalu zawartej z Bidcar w terminie 14 Dni od dnia zawarcia umowy (autoryzacji Konta) bez podania przyczyny. Wzór formularza odstąpienia od umowy oraz zasady skorzystania z tego prawa określone są w Rozdziale 15. Pamiętaj, że składając Ofertę lub wystawiając Pojazd na Aukcji tracisz uprawnienie do odstąpienia od Umowy. Takie uprawnienie tracisz również w przypadku, gdy będziesz miał zobowiązania względem Bidcar.

20. Bidcar niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy dane Użytkownika zapisane na jego Koncie, w tym dane transakcyjne, zostają usunięte. Jeśli będziesz chciał znów skorzystać z Portalu, będziesz musiał ponownie przejść proces rejestracji na Bidcar.pl.

Rozdział 4. BAZA WIEDZY

1.       W celu ułatwienia Ci korzystania z Portalu udostępniliśmy zakładkę „Baza wiedzy”. Zawiera ona niezbędne informacje i wiadomości pomocne zarówno przy sprzedaży, jak i zakupie Pojazdu dzięki Bidcar.pl.

2.      Informacje przekazywane w zakładce „Baza wiedzy” stanowią sugestie, którymi warto  kierować się korzystając z Bidcar.pl

3.      Pamiętaj, że dokumenty zamieszczone w zakładce „Baza wiedzy” stanowią jedynie przykłady, które niekoniecznie odpowiadają rodzajowi zawieranej przez Ciebie transakcji. Możesz je modyfikować stosownie do Twoich potrzeb. W przypadku wątpliwości pamiętaj, że możesz skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta lub skorzystać z porad Twojego prawnika lub doradcy podatkowego.

Rozdział 5. SPRZEDAŻ

1.       W celu sprzedaży Pojazdu musisz podać nam niezbędne dane, które charakteryzują Pojazd.

2.      Dane te przekazujesz nam za pośrednictwem formularza, w którym wymagamy podania m.in. marki, modelu i wersji Pojazdu, adresu pod którym chcesz się spotkać z Rzeczoznawcą, formy sprzedaży oraz oczekiwanej ceny Pojazdu.

3.      W formularzu zgłoszeniowym Pojazdu na Aukcję jesteś zobowiązany określić oczekiwaną przez Ciebie cenę Pojazdu. Nie powoduje to skutków prawnych lub związanych z Aukcją, a wykorzystujemy ją wyłącznie do celów statystycznych i informacyjnych.

4.      Podmiotem zgłaszającym Pojazd do sprzedaży może być jego właściciel lub osoba przez niego upoważniona. Pełnomocnik będzie zobowiązany do okazania Rzeczoznawcy oryginału upoważnienia zawierającego co najmniej elementy określone we wzorze, do którego link możesz znaleźć pod tym adresem. W przypadku kiedy samochód nie będzie zarejestrowany na Ciebie lub osobę czy podmiot, który reprezentujesz, rzeczoznawca poprosi Cię o okazanie dokumentów (umów lub faktur) potwierdzających własność Pojazdu.

5.      W ramach form sprzedaży Pojazdu dopuszczamy: fakturę VAT, fakturę ZW, fakturę ze stawką VAT 0, fakturę marżę, rachunek i umowę cywilnoprawną.

6.      Zweryfikuj prawidłowość danych Pojazdu oraz potwierdź zgłoszenie Pojazdu do sprzedaży klikając odpowiedni przycisk. Pamiętaj, że zgłaszając Pojazd do sprzedaży oświadczasz, że nie prowadzisz równoległego procesu sprzedaży (np. w Otomoto.pl, OLX, Allegro.pl itp.) na innych portalach ogłoszeniowych, bądź w innych kanałach sprzedaży.

7.      Wysyłając formularz zgłoszenia Pojazdu do sprzedaży zlecasz Bidcar sporządzenie Raportu i Wyceny Pojazdu oraz publikację Strony Aukcji. Ponadto zobowiązujesz się pokryć koszt sporządzenia Raportu i Wyceny w sytuacji, gdy:

a.      po udzieleniu przez Ciebie Przybicia Kupujący opłaci Prowizję,

b.      sprzedaż Pojazdu stała się niemożliwa po wizycie Rzeczoznawcy z przyczyn leżących po Twojej stronie (np. Pojazd będzie zamknięty bez możliwości jego otwarcia, ingerencja w numer VIN, brak tytułu własności Pojazdu itp.),

c.      w innych przypadkach wprost wskazanych w Regulaminie.

8.     Wysyłka formularza zgłoszenia Pojazdu do sprzedaży następuje za pomocą przycisku “Zgłaszam z obowiązkiem zapłaty” lub innym o podobnym znaczeniu.

9.      Potwierdzenie zlecenia Wyceny Pojazdu dostaniesz  mailem.

10.   W przypadku zgłoszenia do sprzedaży Pojazdów z określonego rocznika lub starszych – według informacji zamieszczonej na Portalu (licząc po dacie produkcji na podstawie danych z dowodu rejestracyjnego), warunkiem umieszczenia Pojazdu na Aukcji jest pokrycie przez Ciebie z góry kosztu sporządzenia Raportu i Wyceny. W takim przypadku opłacając Wycenę nie będziesz miał możliwości odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy o prawach konsumenta, gdy Bidcar zrealizuje usługę sporządzenia Raportu i Wyceny przed upływem 14 dni od dnia odstąpienia od umowy za Twoją wyraźną zgodą.

11.    Dopuszczamy prowadzenie przez Ciebie nie więcej niż trzech Aukcji Pojazdów równocześnie (trwających równolegle w tym samym czasie). W przypadku, gdy będziesz chciał skierować do sprzedaży czwarty i każdy kolejny Pojazd w trakcie trwania pozostałych trzech Aukcji, warunkiem umieszczenia następnego Pojazdu na Aukcji jest pokrycie przez Ciebie z góry kosztu sporządzenia Raportu i Wyceny. W takim przypadku opłacając Wycenę nie będziesz miał możliwości odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy o prawach konsumenta, gdy Bidcar zrealizuje usługę sporządzenia Raportu i Wyceny przed upływem 14 dni od dnia odstąpienia od umowy za Twoją wyraźną zgodą.

12.   Pamiętaj, aby zadbać o to, by Twój Pojazd posiadał ważne ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) zarówno w chwili skierowania Pojazdu do sprzedaży, jak i w dniu wydania Pojazdu  Kupującemu.

13.   Pojazdy kierowane przez Ciebie do sprzedaży muszą być zarejestrowane w Polsce i posiadać komplet dokumentów niezbędnych do sprzedaży i przerejestrowania Pojazdu w chwili wysyłania przez Ciebie formularza. Numer VIN Pojazdu wybity w polach numerowych VIN musi być czytelny.

14.   Warunkiem wystawienia Pojazdu do sprzedaży za pośrednictwem Bidcar.pl  jest posiadanie, w momencie zgłoszenia przez Ciebie Pojazdu do sprzedaży, dowodu rejestracyjnego (tzw. stałego, twardego dowodu). Zamiennie uznajemy potwierdzenie zatrzymania dowodu przez Policję lub zaświadczenie z właściwego wydziału komunikacji o danych z dowodu rejestracyjnego lub karty Pojazdu wydane w celu sprzedaży Pojazdu, a także inne dokumenty wymagane przepisami prawa, warunkujące skuteczne przeniesienie własności Pojazdu i przerejestrowanie Pojazdu.

15.   Nie dopuszczamy możliwości sprzedaży Pojazdów na podstawie pozwoleń czasowych  (tzw. miękkich dowodów).

16.   Masz obowiązek okazać oryginały dokumentów Pojazdu Rzeczoznawcy, który w trakcie sporządzania wyceny zweryfikuje ich kompletność.

17.   Po przesłaniu formularza sprzedaży Pojazdu (i pokryciu kosztu Raportu i Wyceny jeśli jest taka konieczność), Pojazd otrzymuje status „Zgłoszony”, zaś Rzeczoznawca skontaktuje się z Tobą w celu dokonania oględzin i sporządzenia Raportu i Wyceny Pojazdu. Kontakt ze strony Rzeczoznawcy powinien nastąpić w terminie 48 godzin od chwili przesłania formularza (liczonych w dni robocze). W przypadku ewentualnej zwłoki z umówieniem wizyty ze strony Rzeczoznawcy możesz skontaktować się z Działem Obsługi Klienta poprzez funkcję “Zgłoś brak kontaktu”, znajdującą się w karcie zgłaszanej Aukcji.

18.   Na umówienie się z Rzeczoznawcą masz 2 Dni od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego. Do spotkania musi dojść w terminie 7 Dni od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego. Jeśli nie uda Ci się umówić z Rzeczoznawcą w tym terminie (niezależnie od przyczyny) zlecenie sprzedaży Pojazdu jest anulowane, zaś procedura sprzedaży Pojazdu zostaje zakończona. Nie wiąże się to dla Ciebie z jakimikolwiek kosztami.

Rozdział 6. RAPORT I WYCENA

1.       Proces wyceniania Pojazdu przez Rzeczoznawcę polega na dokonaniu oględzin Pojazdu, przeprowadzeniu próby drogowej oraz sporządzeniu elektronicznego dokumentu Raportu Pojazdu zawierającego opis Pojazdu oraz fotografie odwzorowujące jego stan. Co do zasady raport sporządzany jest na bieżąco w trakcie dokonywania oględzin. Oględziny z reguły  trwają do 60 minut, w zależności od stanu Pojazdu, poziomu jego zabrudzenia, otoczenia w jakim zaparkowany jest Pojazd itp.

2.      Oględziny dokonywane są w miejscu wskazanym przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym, a w którym przechowujesz Pojazd lub w innym miejscu, jakie ustalisz z Rzeczoznawcą, w promieniu 15 km od adresu wskazanego w formularzu zgłoszenia Pojazdu do sprzedaży (wg wskazań map Google).

3.      Przy oględzinach może być obecny właściciel Pojazdu lub osoba posiadająca stosowne upoważnienie właściciela.

4.      Do przeprowadzenia oględzin Pojazdu musisz, w miarę możliwości, zapewnić możliwość uruchomienia silnika Pojazdu.

5.      Rzeczoznawca sporządza Raport na podstawie dokonanych obserwacji. Jesteś zobowiązany do podania kompleksowych informacji o Pojeździe, w tym w zakresie dodatkowego wyposażenia, powypadkowej historii Pojazdu, dokonanych napraw i modyfikacji. Jeśli posiadasz wiedzę o wadach lub cechach Pojazdu, których nie widać na pierwszy rzut oka, jesteś zobowiązany poinformować o nich Rzeczoznawcę.

6.      W trakcie oględzin musisz przedstawić Rzeczoznawcy: dokument tożsamości ze zdjęciem oraz wszelkie posiadane dokumenty Pojazdu takie, jak:

a.      dowód rejestracyjny lub karta pojazdu (od 4.09.2022 nieobowiązkowa) lub potwierdzenie zatrzymania dowodu przez Policję lub zaświadczenie z właściwego wydziału komunikacji o danych z dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu wydane w celu sprzedaży pojazdu,

b.      polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC Pojazdu,

c.      dokument poświadczający własność Pojazdu,

d.      a także inne dokumenty wymagane przepisami prawa warunkujące skuteczne przeniesienie własności Pojazdu i przerejestrowanie Pojazdu. Dokumenty te muszą zostać okazane w oryginale.

7.      Jeśli jesteś pełnomocnikiem właściciela Pojazdu, jesteś zobowiązany przedstawić Rzeczoznawcy oryginał pełnomocnictwa (upoważnienia) od właściciela do sprzedaży Pojazdu. Najlepiej skorzystać z naszego wzoru dostępnego pod tym linkiem.

8.      Jeśli nie przedstawisz Rzeczoznawcy dokumentów świadczących o własności Pojazdu lub pełnomocnictwa do sprzedaży, Rzeczoznawca będzie zmuszony odstąpić od dokonania oględzin i poinformować o tym Bidcar. W takim przypadku zlecenie sprzedaży Pojazdu jest anulowane, procedura sprzedaży Pojazdu zostaje zakończona, a Bidcar obciąża Cię opłatą z tytułu wizyty Rzeczoznawcy w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji.

9.      Po dokonaniu oględzin przez Rzeczoznawcę, na Twoim Koncie w Portalu pojawi się Raport określający stan Pojazdu ustalony przez Rzeczoznawcę. Raport zostanie zamieszczony nie później niż w ciągu jednego Dnia od momentu zakończenia oględzin. O zamieszczeniu Raportu zostaniesz poinformowany drogą mailową i/lub  SMS. Jeśli Raport nie pojawi się w tym terminie, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.

10.   Raport z oględzin  nie zawiera oszacowanej wartości Pojazdu.

11.    Po umieszczeniu Raportu na Twoim Koncie w Portalu masz 1 Dzień na zapoznanie się z jego treścią oraz naniesienie ewentualnych uwag i komentarzy. Po tym terminie, jeśli nie będziesz miał uwag ani komentarzy, akceptacja treści Raportu nastąpi automatycznie z upływem tego terminu, a Pojazd zostanie wystawiony na Aukcję o domyślnych parametrach aukcyjnych. Możesz przyspieszyć proces sprzedaży ustalając własne parametry aukcji i klikając przycisk “Wystaw samochód".

12.   Uwagi do Raportu możesz zgłosić wyłącznie raz. Twoje uwagi i komentarze mogą dotyczyć wyłącznie opisu stanu technicznego Pojazdu lub jego wyposażenia. W razie potrzeby możesz załączyć zdjęcia lub inne materiały na poparcie swojego stanowiska.

13.   Rzeczoznawca niezwłocznie odniesie się do Twoich uwag i komentarzy. Rzeczoznawca ma możliwość uwzględnić Twoje uwagi i komentarze w treści Raportu lub je odrzucić. Nie dopuszczamy do wdawania się z Rzeczoznawcami w dyskusje i polemiki na temat Raportu, dlatego stanowisko Rzeczoznawcy ma dla nas charakter ostateczny.

14.   W przypadku zgłoszenia uwag i komentarzy do treści Raportu jego akceptacja następuje automatycznie w terminie 1 Dnia od momentu odniesienia się przez Rzeczoznawcę do tych uwag. W takim przypadku również masz możliwość przyspieszenia procesu poprzez kliknięcie przycisku “Wystaw samochód".

15.   Po zaakceptowaniu treści Raportu, Portal wyświetli oszacowaną przez Rzeczoznawcę wartość Pojazdu (Wycenę). Pamiętaj, że nie masz możliwości kierować zastrzeżeń do oszacowanej przez Rzeczoznawcę wartości Pojazdu.

16.   Wartość Pojazdu jest ustalana w oparciu o historyczne dane z bazy Eurotax o sprzedaży samochodów, przy użyciu oprogramowania służącego do wyceny samochodów oraz na podstawie danych o Pojeździe określonych w Raporcie. Pamiętaj, że wartość Pojazdu określona w Wycenie nie stanowi ostatecznej ceny, za którą Pojazd zostanie sprzedany.

17.   Wartość wynikająca z Wyceny jest kwotą brutto (uwzględnia podatek od towarów i usług) w sytuacji, gdy wskazałeś, że Pojazd będzie sprzedawany na podstawie faktury VAT lub faktury VAT marża.

18.   W przypadku, gdy do oględzin Rzeczoznawcy nie dojdzie z przyczyn leżących po Twojej stronie (np. nie pojawisz się w umówionym miejscu i terminie oględzin, wycena będzie niemożliwa z przyczyn wskazanych w Regulaminie - m.in. Pojazdu nie można otworzyć, pole numerowe VIN jest nieczytelne lub nosi ślady ingerencji) Bidcar jest uprawniony obciążyć Cię kosztem wizyty Rzeczoznawcy zgodnie z Tabelą Opłaty i Prowizji.

19.   W przypadku zmiany stanu Pojazdu od chwili dokonania oględzin (uszkodzenie Pojazdu, awaria itp.) jako Sprzedający jesteś zobowiązany jak najszybciej poinformować o tym fakcie Dział Obsługi Klienta, który podejmie decyzję o kontynuowaniu procesu sprzedaży Pojazdu (w tym Aukcji) lub o jego wstrzymaniu. Pamiętaj, aby zmianę stanu Pojazdu udokumentować fotografiami. W przypadku szkody całkowitej lub kradzieży Pojazdu możemy poprosić Cię o przedłożenie dokumentów potwierdzających ten fakt (np. zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela, notatka policyjna).

20. Pamiętaj, aby po sporządzeniu Raportu nie eksploatować nadmiernie Pojazdu. Dopuszczamy zmianę przebiegu Pojazdu względem przebiegu wynikającego z Raportu o maksymalnie 2.000 km. W przypadku przekroczenia tej wartości Kupujący jest uprawniony do negocjowania warunków umowy sprzedaży Pojazdu.

21.   Dokonanie oględzin przez Rzeczoznawcę nie gwarantuje wykrycia wszelkich wad i usterek Pojazdu, w tym w szczególności wad ukrytych czy wad mechanicznych, nadmiernego zużycia eksploatacyjnego Pojazdu itp. Przed zawarciem umowy sprzedaży Pojazdu sugerujemy szczegółowe zapoznanie się ze stanem Pojazdu. Pamiętaj, że oględziny dokonywane są w warunkach parkingowych, bez dostępu do warsztatowych urządzeń diagnostycznych, a Raport jest oceną stanu Pojazdu z chwili przeprowadzania jego oględzin.

Rozdział 7. AUKCJA

1.       Po zaakceptowaniu Raportu (automatycznym lub ręcznym) kolejnym krokiem jest ustawienie parametrów Aukcji: Ceny Wywoławczej, czasu trwania aukcji i Gwarancji Przybicia. Możesz to zrobić w formularzu Aukcji, w ramach dopuszczonych zakresów ustawień. Na ustawienie  parametrów Aukcji masz 1 Dzień od dnia zaakceptowania Raportu. Jeśli tego nie zrobisz,  Aukcja rozpocznie się automatycznie, na podstawie domyślnych parametrów: Cena Wywoławcza będzie się mieścić w przedziale 50% - 100% wartości Pojazdu oszacowanej w Wycenie, czas trwania aukcji: 7 dni, bez Gwarancji Przybicia.

2.      W przypadku, gdy Raport zostanie zaakceptowany automatycznie, rozpoczęcie Aukcji następuje w terminie 1 Dnia od takiej akceptacji. Jeżeli naciśniesz przycisk „Opublikuj Aukcję”, Aukcja rozpoczyna się natychmiast.

3.      Pamiętaj, że w przypadku, gdy Sprzedający jest czynnym podatnikiem VAT, cena widniejąca na Aukcji jest ceną brutto. Cena ta nie obejmuje innych podatków niż podatek VAT, takich jak podatek akcyzowy czy podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), jeśli są one należne.

4.      Strona Aukcji zawiera podstawowe dane na temat Pojazdu, w tym dane i fotografie zawarte w Raporcie. Strona Aukcji nie zawiera wartości Pojazdu określonej przez Rzeczoznawcę w Wycenie.

5.      W trakcie Aukcji Użytkownicy składają pojedyncze Oferty dotyczące Pojazdów poprzez wpisanie w systemie aukcyjnym wysokości Oferty. Złożona Oferta jest prezentowana na liście Ofert. Aukcja nie obejmuje automatycznego podbicia przez system aukcyjny. Minimalne Postąpienie w ramach Aukcji wynosi 100 zł.

6.      Złożone w toku Aukcji Oferty nie mogą być odwołane, ani anulowane z wyjątkiem sytuacji, w której Sprzedający poinformuje Bidcar o zmianie stanu technicznego Pojazdu. W takim przypadku Oferent zostanie poinformowany przez Bidcar o takiej okoliczności za pośrednictwem komunikatu na swoim Koncie.

7.      Przed złożeniem Oferty Użytkownik jest informowany o tym, że w związku ze świadczeniem usług przez Bidcar, Oferent w określonych przypadkach traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

8.      Aukcja kończy się z upływem terminu na jaki została ogłoszona z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

9.      Złożenie kolejnej Oferty (podbicie) w ciągu 30 sekund przed zakończeniem Aukcji powoduje przedłużenie czasu trwania Aukcji o 30 sekund. Aukcja jest przedłużana do czasu, gdy żaden z Oferentów nie dokona podbicia w ciągu 30 sekund od złożenia ostatniej najwyższej Oferty. Aukcja może zostać przedłużona maksymalnie o 30 minut.

10.   Jeśli jesteś Sprzedającym, po zakończeniu Aukcji otrzymasz informację o wynikach Aukcji za pośrednictwem Portalu. Informację o zakończeniu Aukcji dostaniesz również na adres e-mail i/lub drogą SMS zgodnie z danymi wskazanymi podczas rejestracji o zakończeniu Aukcji. Jeśli w ramach Aukcji nie złożono żadnej oferty Portal zaproponuje Ci wystawienie kolejnej Aukcji z Ceną Wywoławczą niższą o 10% od Ceny Wywoławczej z poprzedniej Aukcji. Decyzja o skierowaniu Pojazdu na kolejną Aukcję należy do Ciebie.

11.    Jako Sprzedający masz 2 Dni od chwili zakończenia Aukcji na udzielenie Przybicia lub rezygnację ze sprzedaży Pojazdu przez Bidcar.pl.

12.   W terminie 7 Dni od chwili zakończenia Aukcji, w efekcie której nie sprzedałeś Pojazdu, możesz zdecydować o ponownym jego wystawieniu do sprzedaży. Jeśli nie zdecydujesz się na ponowne wystawienie w tym terminie, jego wystawienie na naszym Portalu nie będzie już możliwe.

13.   Jeśli Aukcja została wystawiona z Gwarancją Przybicia, udzielenie Przybicia następuje automatycznie, pod warunkiem osiągnięcia w ramach Aukcji co najmniej Ceny Wywoławczej, tj. złożenia w toku Aukcji co najmniej jednej ważnej Oferty.

14.   W przypadku, gdy jako Sprzedający nie udzielisz Przybicia w terminie, ani nie podejmiesz decyzji o ponownym wystawieniu Pojazdu na Aukcję, procedura sprzedaży zostaje wstrzymana, zaś Kupujący otrzymuje informację o nieudzieleniu przez Sprzedającego Przybicia.

15.   W przypadku podjęcia przez Sprzedającego decyzji o ponownym wystawieniu Pojazdu na Aukcję, Sprzedający określa parametry kolejnej Aukcji, zgodnie z ust. 1 oraz podejmuje decyzję o terminie publikacji Aukcji. Pamiętaj, że ten sam Pojazd możesz wystawić na Aukcję jedynie czterokrotnie.

16.   W przypadku, gdy Sprzedający udzieli Przybicia, Oferent otrzymuje niezwłocznie taką informację za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub drogą SMS zgodnie z danymi wskazanymi podczas rejestracji.

17.   Wraz z informacją o uzyskaniu Przybicia Oferent otrzymuje link do płatności Prowizji. Opłacenie Prowizji umożliwia poznanie danych Sprzedającego oraz dokończenie transakcji zakupu Pojazdu. Płatności obsługiwane są przez podmiot zewnętrzny. Informacja o danych tego podmiotu oraz warunkach płatności zawarta jest w Regulaminie tego podmiotu udostępnionym przez ten podmiot pod tym linkiem https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/

18.   Prowizję należy opłacić w terminie 2 Dni od dnia otrzymania informacji o uzyskaniu Przybicia. Jeśli nie opłacisz Prowizji w tym terminie, poinformujemy o tym Sprzedającego, który będzie mógł wystawić Pojazd na kolejnej Aukcji.

19.   W przypadku opłacenia przez Oferenta Prowizji i uzyskaniu przez niego danych Sprzedającego, Oferent ten traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy o prawach konsumenta w związku z faktem, że uzyskanie danych Sprzedającego stanowi wykonanie przez Bidcar w pełni usługi kojarzenia stron transakcji kupna-sprzedaży Pojazdu.

20. Po zaksięgowaniu przez Bidcar płatności Prowizji, Kupujący i Sprzedający uzyskują swoje dane kontaktowe umożliwiające dokończenie transakcji (kontakt pomiędzy Kupującym i Sprzedającym w celu zawarcia umowy sprzedaży Pojazdu).

21.   Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym w celu finalizacji transakcji (zawarcia umowy sprzedaży Pojazdu). Jeśli nie zrobi tego w terminie 2 Dni od dnia uzyskania danych Sprzedającego, Sprzedający może zgłosić ten fakt do Działu Obsługi Klienta.

22. W przypadku, gdy Oferent, któremu udzielono Przybicia, nie opłaci Prowizji w terminie, Sprzedający jest uprawniony ponownie wystawić Pojazd do sprzedaży na Aukcji.

Rozdział 8. ZAWARCIE UMOWY I ZAKUP POJAZDU

1.       Udzielenie Przybicia nie powoduje zawarcia umowy sprzedaży/zakupu Pojazdu. Do skutecznego przeniesienia własności Pojazdu konieczne jest zawarcie umowy kupna-sprzedaży Pojazdu w formie przewidzianej przez prawo (umowa pisemna, faktura VAT, faktura marża itp.). Wzór umowy kupna-sprzedaży znajdziesz pod tym linkiem.

2.      Bidcar nie dopuszcza możliwości negocjowania ceny zakupu Pojazdu po udzieleniu Przybicia. Jako Kupujący masz jednak możliwości negocjacji ceny zakupu Pojazdu w następujących przypadkach:

a.      zmiany przebiegu Pojazdu względem przebiegu wynikającego z Wyceny o ponad 1.000 km,

b.      zmiany stanu Pojazdu względem stanu wynikającego z Wyceny (uszkodzenie Pojazdu, awarie i usterki itp.), który nie został zgłoszony przez Sprzedającego po przeprowadzeniu oględzin przez Rzeczoznawcę,

c.      inne zmiany stanu Pojazdu względem stanu określonego w Wycenie - przy czym Bidcar nie bierze udziału w takich negocjacjach.

3.      Kupując Pojazd nie masz obowiązku wypowiadać polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Sprzedający może zażyczyć sobie, abyś takie wypowiedzenie złożył. Bidcar pozostawia tę kwestię do indywidualnych ustaleń bezpośrednio przez zainteresowane strony.

4.      Sugerujemy, abyś przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży Pojazdu zapoznał się z zakładką “Baza wiedzy”, która pomoże Ci bezpiecznie dokonać transakcji, uniknąć niepożądanych sytuacji związanych z zakupem i przygotować dokumenty niezbędne do sprzedaży/zakupu Pojazdu.

5.      Bidcar przypomina, że zaniżanie wartości Pojazdu w umowie lub na fakturze stanowi przestępstwo skarbowe. Ponadto dochodzenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi przez nabywcę, który zgodził się na zaniżenie wartości Pojazdu na umowie lub fakturze, będzie utrudnione.

6.      Przed zakupem Pojazdu sugerujemy, abyś zweryfikował rejestr zastawów w celu wykluczenia ryzyka ustanowienia zastawu na Pojeździe.

7.      Bidcar nie ingeruje w sposób, w jaki Kupujący przekaże Sprzedającemu kwotę tytułem ceny sprzedaży. Pod żadnym pozorem nie zawieraj umowy sprzedaży, jeśli nie otrzymałeś jeszcze pieniędzy. Przepisy prawa mogą przewidywać, w niektórych przypadkach, obowiązek zapłaty za Pojazd przelewem na rachunek bankowy. Weryfikacja tego obowiązku leży po stronie Kupującego.

8.      Sprzedający jest zobowiązany pokryć koszt Raportu w sytuacji, gdy Kupujący i Sprzedający uzyskają swoje dane kontaktowe, tj. Oferent otrzyma Przybicie oraz uiści Prowizję. Uiszczenie opłaty za Raport następuje na zasadach określonych w Tabeli Opłat i Prowizji.

9.      Jeśli w ciągu 14 Dni od dnia przekazania Kupującemu danych Sprzedającego żadna ze stron nie zgłosi Bidcar reklamacji, przyjmujemy, że strony zawarły umowę sprzedaży Pojazdu. Nie wpływa to na uprawnienie stron do składania do Bidcar reklamacji.

10.   W przypadku, gdy do zawarcia umowy sprzedaży Pojazdu nie dojdzie z przyczyn leżących po jednej ze stron (np. Kupujący nie skontaktuje się ze Sprzedającym, podejmie próbę nieuzasadnionego obniżenia ceny, Sprzedający zrezygnuje z zawarcia umowy lub stan Pojazdu zmieni się w sposób uniemożliwiający zawarcie transakcji), każda ze stron jest zobowiązana zgłosić taki fakt do Działu Obsługi Klienta. W miarę możliwości należy udokumentować okoliczności, z powodu których do zawarcia umowy nie doszło, za pomocą fotografii oraz zapisu wiadomości kierowanych do drugiej strony.

11.    W przypadku uznania zastrzeżeń Kupującego Bidcar może zwrócić mu kwotę Prowizji. Jeśli Bidcar uzna zgłoszenie Sprzedającego, będzie miał on prawo ponownie wystawić Pojazd na Aukcji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

12.   Pamiętaj, że informację o tym, czy i na jakich warunkach Pojazd został przez Ciebie sprzedany, Bidcar może zweryfikować za pomocą  portalu historiapojazdu.gov.pl.

Rozdział 9. WYNIKI WYSZUKIWANIA

1.       Strony Aukcji na Bidcar.pl prezentowane są według terminu zakończenia Aukcji (od Aukcji kończących się najszybciej po Aukcje, które kończą się najpóźniej). Kolejność Aukcji kończących się w tej samej chwili jest losowa.

2.      W przypadku skorzystania przez Ciebie z wyszukiwarki, Strony Aukcji są prezentowane według następujących kryteriów: zgodność zapytania z marką, modelem Pojazdu, rocznikiem, rodzajem nadwozia, typem silnika lub jego mocą, rodzajem skrzyni biegów. W przypadku, gdy kilka Pojazdów spełnia podane przez Ciebie kryteria, kolejność wyświetlania dotyczących ich Stron Aukcji jest oparta o termin zakończenia Aukcji opisany w ust. 1.

3.      Na Bidcar.pl możesz wyfiltrować Strony Aukcji według następujących kryteriów:

a.      marka i model,

b.      silnik i napęd,

c.      pojemność skokowa (cm3),

d.      moc (KM),

e.      rodzaj skrzyni biegów (wszystkie, automatyczna lub manualna),

f.       rok produkcji,

g.      przebieg,

h.      nadwozie,

i.        kolor,

j.        rodzaj paliwa,

k.      lokalizacja (powiat),

l.        odległość (od określonego przez Ciebie miejsca zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej),

m.   forma sprzedaży,

n.      Gwarancja Przybicia.

4.      W przypadku, gdy kilka Pojazdów jest zgodna z zastosowanym przez Ciebie filtrem, kolejność wyświetlania dotyczących ich Stron Aukcji jest oparta o termin zakończenia Aukcji opisany w ust. 1.

5.      Masz możliwość sortowania prezentowanych Stron Aukcji według następujących kryteriów:

a.      Popularność: najwyższa (decyduje liczba ofert złożonych w toku Aukcji),

b.      Popularność: najniższa (decyduje liczba ofert złożonych w toku Aukcji),

c.      Czas do końca Aukcji: najmniej,

d.      Czas do końca Aukcji: najwięcej,

e.      Cena: najwyższa (aktualnie),

f.       Cena: najniższa (aktualnie).

g.      W przypadku, gdy odnośniki do Stron Aukcji są sortowane według jednego kryterium, kolejność ich wyświetlania jest losowa.

Rozdział 10. KOMUNIKACJA

1.       Bidcar przekazuje Użytkownikowi m.in. następujące informacje dotyczące przeprowadzanych transakcji LUB związane z użytkowaniem Platformy: zmiana statusu Aukcji, złożenie Oferty w ramach Aukcji obserwowanych przez Użytkownika lub Aukcji, w których bierze udział, zbliżający się terminie zakończenia Aukcji. Informacje te będą przekazywane w ramach automatycznych kanałów komunikacji: poczty elektronicznej i powiadomień umieszczanych w ramach Konta oraz statusów dostępnych w zakładce “Moje aukcje”.

2.      Możemy kontaktować się z Tobą w następujący sposób: na piśmie na adres wskazany podczas rejestracji, drogą elektroniczną na podany przez Ciebie adres e-mail, telefonicznie lub za pomocą wiadomości SMS na wskazany przez Ciebie numer telefonu.

3.      We wszelkich sprawach dotyczących działania Portalu, usług Rzeczoznawcy lub zawierania umowy kupna-sprzedaży Pojazdu możesz skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta.

4.      Możesz skontaktować się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie pod numerem telefonu 510 020 030 oraz przez formularz kontaktowy dostępny na Portalu w zakładce “Kontakt”. Wiadomości przekazywane poprzez tę zakładkę  są oznaczone datą i godziną nadania korespondencji. Możesz skontaktować się z nami drogą pisemną na adres: Komorniki, ul. Lipowa 2, 55-300 Środa Śląska lub mailową pod adresem: [email protected].

Rozdział 11. CENTRUM SPORÓW

1.       Aby pomóc Ci w polubownym rozwiązywaniu konfliktów z drugą stroną transakcji, stworzyliśmy Centrum Sporów. Centrum Sporów służy do trójstronnej komunikacji pomiędzy Sprzedającym, Kupującym i Bidcar w celu wyjaśnienia rozbieżności i zatargów powstałych w związku z transakcją sprzedaży Pojazdu.

2.      Centrum Sporów nie jest sądem, sądem polubownym, nie jest też mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów, ani inną formą organizacji zajmującej się rozwiązywaniem sporów.

3.      Centrum Sporów tworzą pracownicy Bidcar wyspecjalizowani w pomocy w sytuacjach spornych. Rozwiązania proponowane przez Centrum Sporów nie mają charakteru wiążącego, stanowią sugestie dotyczące możliwości polubownego zakończenia sprawy.

4.      Użytkownicy nie mają obowiązku korzystania z pomocy Centrum Sporów, mogą skorzystać bezpośrednio z przysługujących im środków prawnych, w tym drogi sądowej.

5.      Zgłoszenie sprawy do Centrum Sporów następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego po zalogowaniu na stronie Aukcji Pojazdu, który wylicytowałeś/sprzedałeś. Komunikacja z Centrum Sporów jest również dostępna po przejściu do sekcji “Mój Bidcar”.

6.      Masz możliwość skorzystania z Centrum Sporów w okresie 14 Dni od dnia zakończenia Aukcji, której dotyczą Twoje zastrzeżenia. Po tym terminie możliwość korzystania z Centrum Sporów jest wyłączona.

7.      Do Centrum Sporów możesz skierować zastrzeżenia dotyczące działania drugiej strony transakcji (np. do transakcji nie doszło, Kupujący nie skontaktował się ze Sprzedającym, podjął próbę nieuzasadnionego obniżenia ceny, Sprzedający zrezygnował z zawarcia umowy lub stan Pojazdu zmienił się w sposób uniemożliwiający zawarcie transakcji). W miarę możliwości należy udokumentować okoliczności sporne np. za pomocą fotografii oraz zapisu wiadomości kierowanych do drugiej strony.

8.      W przypadku, gdy zastrzeżenia kieruje osoba niebędąca Użytkownikiem (w tym pracownik, członek zarządu nieuprawnionego do samodzielnej reprezentacji, członek rodziny), możemy poprosić Cię o dołączenie stosownego pełnomocnictwa.

9.      Po przesłaniu formularza, otrzymasz potwierdzenie na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta.

10.   Centrum Sporów przeanalizuje Twoje zgłoszenie i zwróci się o stanowisko do drugiej strony transakcji. Centrum Sporów przedstawi obu stronom transakcji propozycję rozwiązania nie później niż w terminie 7 Dni od dnia otrzymania stanowiska drugiej strony. W przypadku, gdy druga strona nie ustosunkuje się do Twojego zgłoszenia, Centrum Sporów udziela odpowiedzi w terminie 7 Dni od dnia przesłania Twojego zgłoszenia do drugiej strony.

11.    Pracownicy Centrum Sporów przekazują wyłącznie spostrzeżenia i opinie Bidcar. Nie są uprawnieni do składania oświadczeń wiedzy lub woli w imieniu Użytkowników, Sprzedających, Oferentów ani Kupujących. Pracownicy Centrum Sporów nie są uprawnieni potwierdzać jakikolwiek stan faktyczny lub prawny.

12.   Wiadomości przesyłane przez Centrum Sporów nie są przez nas archiwizowane.

Rozdział 12. ROLA BIDCAR

1.       Informacje podawane przez Bidcar dotyczące stosunku osiągniętej na Twojej Aukcji ceny do ceny rynkowej odnosi się wyłącznie do zaobserwowanych przez nas wahań cen Pojazdów podobnych do oferowanego przez Ciebie do sprzedaży w ramach Bidcar.pl. Nie odnosi się do wszystkich tego typu transakcji zawieranych na rynku.

2.      Warunki transakcji zakupu Pojazdu ustalone na Bidcar.pl co do zasady nie podlegają negocjacjom po udzieleniu Przybicia przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Regulaminu. Bidcar nie ingeruje w dalsze porozumienia pomiędzy Kupującym i Sprzedającym dotyczące warunków sprzedaży, które mają miejsce poza Portalem.

3.      Bidcar nie gwarantuje sprzedaży lub zakupu Pojazdu za cenę określoną w toku Aukcji. Portal służy do ustalania warunków transakcji, nie zapewnia jednak o jej ostatecznym zawarciu.

4.      Wszelkie płatności związane z korzystaniem z Bidcar.pl dokonywane są za pośrednictwem Portalu poprzez przeglądarkę internetową, z której korzystasz. Pamiętaj, że Bidcar, ani Bidcar.pl nigdy nie poprosi Cię o dokonanie płatności, przesyłając Ci link do płatności za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS. W przypadku otrzymania takiej wiadomości, skontaktuj się niezwłocznie z Działem Obsługi Klienta.

5.      Informacje na temat Twoich należności względem Bidcar oraz dokumentów wystawionych w związku z Twoją aktywnością na Portalu możesz znaleźć w zakładce “Rozliczenia”.

6.      Pamiętaj, że Raport określa stan Pojazdu oraz kompletność jego wyposażenia z chwili wykonania oględzin. Pojazdy po sporządzeniu Raportu mogą być użytkowane. Jeśli ten stan zmieni się w istotny sposób opisany w Regulaminie, jako Kupujący masz prawo negocjować cenę, o czym informujemy Cię w Rozdziale 8. Regulaminu.

7.      Bidcar nie jest stroną transakcji sprzedaży Pojazdu i nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez nich zawartych umów kupna-sprzedaży Pojazdów. Bidcar nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność Sprzedających i Kupujących, legalność pochodzenia Pojazdów, ich stan, wady ukryte, zdolność Użytkowników do zawarcia umowy lub ich wypłacalność.

8.      Pamiętaj, że Sprzedający nie może żądać zapłaty za Pojazd przed przekazaniem Pojazdu.

Rozdział 13. PRAWA AUTORSKIE

1.       W związku z zawarciem umowy na organizację i przeprowadzenie Aukcji oraz pośrednictwo w kojarzeniu stron transakcji sprzedaży Pojazdu, Sprzedający nabywa odpłatną, nieograniczoną terytorialnie i niewyłączną licencję do korzystania z Raportu oraz zawartych w nim fotografii na następującym polu eksploatacji: publiczne wyświetlenie na Portalu.

2.      Licencja jest udzielana Sprzedającemu od chwili sporządzenia Raportu i obowiązuje do zakończenia Aukcji. Bidcar nie wyraża zgody na udzielanie sublicencji.

3.      Sprzedający ani Kupujący nie nabywają jakichkolwiek praw – poza zakresem opisanym powyżej - (w tym autorskich praw majątkowych lub licencji) do wykorzystywania Raportu, Wyceny, ich części lub fotografii składających się na Raportu lub Wycenę lub załączonych do Strony Aukcji.

4.      Autorskie prawa majątkowe oraz uprawnienie do udzielania licencji na korzystanie z ww. materiałów przysługują wyłącznie Bidcar.

5.      Naruszenie postanowień Regulaminu w tym zakresie będzie wiązało się z dochodzeniem praw Bidcar na drodze sądowej.

Rozdział 14. REKLAMACJE

1.       Reklamacje dotyczące działania Portalu lub usług świadczonych przez Bidcar można składać w formie pisemnej na adres Bidcar Sp. z o.o., Komorniki ul. Lipowa 2, 55-300 Środa Śląska lub przesłać mailem na adres [email protected] oraz poprzez Dział Obsługi Klienta pod numerem telefonu 510 020 030.

2.      Możesz złożyć reklamację w dowolnej formie, np. na przygotowanym formularzu reklamacyjnym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

3.      Aby ułatwić nam rozpatrzenie Twojej reklamacji, prosimy Cię o podanie co najmniej następujących danych: imię, nazwisko i adres osoby składającej reklamację, numer aukcji lub numer rejestracyjny Pojazdu, adres e-mail, fotografie lub dokumenty potwierdzające twierdzenia zawarte w reklamacji. W treści reklamacji opisz problem i wskaż, czego się domagasz.

4.      W przypadku składania reklamacji przez osobę niebędącą Użytkownikiem (w tym przez pracownika, członka zarządu nieuprawnionego do samodzielnej reprezentacji, członka rodziny) możemy poprosić Cię o dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Takie pełnomocnictwo jest również wymagane w przypadku podejmowania przez ww. osoby innych czynności w ramach postępowania reklamacyjnego.

5.      Nie jesteśmy uprawnieni do rozpatrywania reklamacji dotyczących roszczeń z tytułu rękojmi (niezgodności Pojazdu z umową) w imieniu Sprzedających. W takich przypadkach skierujemy Cię bezpośrednio do Sprzedającego.

6.      Bidcar nie bierze odpowiedzialności za poprawność danych wpisywanych na formularzu reklamacyjnym.

7.      Po otrzymaniu przez nas reklamacji, otrzymasz na adres e-mail wskazany w reklamacji wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia reklamacji. Wiadomość e-mail będzie zawierała numer aukcji, na który należy powoływać się przy kontakcie pisemnym, mailowym lub telefonicznym z pracownikami Bidcar.

8.      Reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 Dni od dnia jej otrzymania.

9.      W przypadku, gdy ze względu na charakter zgłoszonego naruszenia reklamacja nie będzie mogła być rozpatrzona w terminie wskazanym w ust. 8 (będzie wymagała uzyskania przez nas dodatkowych wyjaśnień od reklamującego, Rzeczoznawcy lub drugiej strony transakcji itp.), poinformujemy Cię o szacunkowym terminie rozpatrzenia reklamacji.

10.   Rozpatrzenie reklamacji nie jest jednoznaczne z uznaniem roszczenia reklamującego, stanowi jedynie ustosunkowanie się Bidcar do złożonej reklamacji.

11.    Użytkownicy będący Konsumentami mają możliwość poddania sporów wynikłych w związku z zawartą umową z Bidcar, pod rozstrzygnięcie stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

12.   Jako Bidcar ponosimy odpowiedzialność za prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą, w tym zgodność świadczonych usług z umową na podstawie właściwych przepisów prawa.

Rozdział 15. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.        Użytkownik będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie, na zasadach wskazanych w tym rozdziale, bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w Regulaminie.

2.      Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym Użytkownik będący Konsumentem zawarł umowę o świadczenie usług sporządzenia Raportu, Wyceny i publikacji Strony Aukcji - w chwili przesłania formularza rejestracji Pojazdu do sprzedaży.

3.      Odstąpienie od umowy może nastąpić poprzez złożenie Bidcar oświadczenia o odstąpieniu. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]. Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik numer 4 do Regulaminu.

>4.      Jeśli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Bidcar otrzymał jego formularz, zamówienie usług przestaje wiązać.

5.      Bidcar niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

6.      W celu rozpoczęcia przez Bidcar świadczenia usług sporządzania Wyceny i publikacji Strony Aukcji przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Użytkownik będący Konsumentem składa Bidcar wyraźne oświadczenie zawierające takie żądanie oraz potwierdza, że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez BIDCAR.

7.      Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonywania usługi sporządzenia Wyceny i publikacji Strony Aukcji, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy zgodnie z treścią Tabeli Opłat i Prowizji.

8.      Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:

a.      o świadczenie usług, jeżeli Bidcar wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b.      o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Bidcar o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.      Użytkownik nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy o świadczenie usług sporządzenia Raportu i Wyceny, od chwili dokonania przez Rzeczoznawcę oględzin Pojazdu.

10.   Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również Oferentom, którzy opłacili  Prowizję i uzyskali dane Sprzedającego.

11.    Po otrzymaniu odstąpienia od umowy niezwłocznie prześlemy Ci potwierdzenie jego otrzymania na trwałym nośniku.

12.   Bidcar w ciągu 14 Dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu proponowanemu przez Bidcar sposobowi dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu.

13.   Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego skorzystał Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14.   Jeżeli Bidcar nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

15.   Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (w tym koszt dostarczenia go do Bidcar) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

16.   W związku z odstąpieniem od umowy Bidcar dokona korekty stosownych dokumentów księgowych odzwierciedlających dokonaną transakcję. Dokumenty te zostanę dostarczone Użytkownikowi niezwłocznie za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w zakładce “Rozliczenia”.

17.   Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Rozdział 16. DANE OSOBOWE I POUFNOŚĆ

1.       Bidcar przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dokładne informacje na temat przetwarzania danych osób korzystających z Portalu oraz Użytkowników i ich uprawnień z tym związanych, znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod tym linkiem.

2.      Dane osobowe Użytkowników są przekazywane Kupującym i Sprzedającym w celu finalizacji transakcji sprzedaży Pojazdu - zawarcia umowy oraz w innych przypadkach za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

3.      Nie jesteś uprawniony do ujawniania danych osobowych uzyskanych od Bidcar w związku z korzystaniem z Portalu innym osobom bez uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika, którego te dane dotyczą.

4.      W szczególności zabronione jest wykorzystywanie danych osobowych przekazanych Ci przez Bidcar w związku z korzystaniem przez Ciebie z Portalu do celów komercyjnych polegających na promowaniu czyjejkolwiek działalności gospodarczej.

Rozdział 17. USŁUGI DODATKOWE

1.       Bidcar może świadczyć na rzecz Użytkowników inne usługi wspomagające korzystanie z Portalu lub sprzedaż i zakup Pojazdów takie, jak: zawieranie umów ubezpieczenia Pojazdów, finansowanie Pojazdów, transport Pojazdów, dodatkowe gwarancje poprzez pośredniczenie w zawieraniu umów z podmiotami je świadczącymi. Usługi te są realizowane na zasadach określonych w regulaminach dostawców takich usług.

2.      Bidcar może udostępniać Użytkownikom informacje o usługach i przekazywać oferty usług świadczonych przez podmioty trzecie, które są realizowane na zasadach określonych w regulaminach dostawców takich usług.

Rozdział 18. ZMIANA REGULAMINU I WYPOWIEDZENIE UMOWY

1.       Bidcar jest uprawniony do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach: zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia działania Portalu, zmiany Tabeli Opłat i Prowizji, poprawy ochrony prywatności Użytkowników, wprowadzenia nowych funkcji lub usług do Portalu, zmiany polityki prywatności, zmian technologicznych, zmian organizacyjnych lub redakcyjnych.

2.      Zmiana Regulaminu następuje za jednotygodniowym uprzedzeniem licząc od dnia, w którym poinformujemy Cię o zmianie i udostępnimy Ci treść nowego Regulaminu. Treść ta zostanie Ci udostępniona poprzez wiadomość e-mail. Data wejścia w życie zmian zostanie zawarta w wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu. Nowa treść Regulaminu obowiązuje dla Aukcji rozpoczętych w dniu wejścia w życie Regulaminu w nowym brzmieniu.

3.      Możesz nie zaakceptować wprowadzonej przez nas zmiany Regulaminu poprzez rozwiązanie umowy z Bidcar. W tym celu należy przesłać do nas oświadczenie o wypowiedzeniu umowy np. na adres e-mail [email protected], nie później niż w terminie jednego tygodnia od dnia poinformowania Cię o zmianie Regulaminu. Złożone przez Ciebie oświadczenie o wypowiedzeniu umowy odniesie skutek z upływem jednego tygodnia od dnia poinformowania Cię o zmianie.

4.      Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony z chwilą aktywacji Konta.

5.      Możesz w każdej chwili wypowiedzieć umowę Bidcar poprzez przesłanie do nas oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na formularzu dostępnym pod tym linkiem. Wypowiedzenie jest skuteczne z upływem 30 Dni od dnia jego złożenia.

6.      Rozwiązanie umowy (niezależnie od formy) nie wpływa na ważność Ofert złożonych przez Ciebie na Portalu.

7.      Po upływie okresu wypowiedzenia tracisz możliwość logowania się na swoje Konto na Portalu i korzystania z Bidcar.pl.

8.      Bidcar jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Użytkownikowi, który narusza Regulamin. Takie wypowiedzenie jest skuteczne z upływem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia, licząc od dnia skierowania do Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Jeśli wypowiemy Ci umowę, nie będziesz miał możliwości ponownego zarejestrowania Konta bez naszej uprzedniej zgody.

9.      Możesz wypowiedzieć zawartą przez Ciebie z Bidcar umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, poprzez skorzystanie z przycisku “Usuń swoje konto”. W takim przypadku dane w ramach Twojego konta zostają zanonimizowane, z wyłączeniem tych danych, które muszą być przez nas wykorzystane do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Po rozwiązaniu umowy w ten sposób tracisz możliwość korzystania z Konta.

10.   Wypowiedzenie umowy (w tym przez usunięcie Konta) nie wpływa na działania podjęte przez Użytkownika na Portalu do chwili wypowiedzenia (usunięcia Konta) i ich doniosłość prawną.

11.    Uprawnienie do usunięcia Konta pozostaje bez wpływu na uprawnienia Użytkownika do prawa odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, przewidziane przepisami prawa oraz Regulaminem.

Rozdział 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Regulamin obowiązuje od dnia 05 września 2022 r.

2.      Bidcar nie jest uprawniony do otrzymywania pism, oświadczeń woli lub wiedzy, których adresatami są Kupujący lub Sprzedający.

3.      Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Bidcar a Użytkownikiem, który:

a.      nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego,

b.      nie jest osobą fizyczną, dla której czynności podejmowane za pośrednictwem Portalu są bezpośrednio związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą i posiadają dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Bidcar.

4.      W przypadku sporów pomiędzy Bidcar a innymi Użytkownikami niż wskazani w ust. 3 sądem właściwym będzie sąd właściwy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

5.      Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na Portalu na podstronie „Regulamin”. Użytkownik w chwili rejestracji otrzymuje darmową wersję Regulaminu drogą elektroniczną.

6.      W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w dni robocze, w godzinach określonych w zakładce “Kontakt” - e-mail: [email protected], tel. 510 020 030.

7.      Integralną częścią tego Regulaminu stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 Wzór pełnomocnictwa

Załącznik nr 2 Formularz reklamacyjny

Załącznik nr 3 Tabela Opłat i Prowizji

Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Załącznik nr 5 Polityka prywatności

 

Regulamin obowiązujący do dnia 12.03.2023: LINK